Dział opłat i windykacji

Procedury windykacyjne

I. Naliczanie odsetek :

1. Określa się wysokość odsetek od niewpłaconych w terminie należności w wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie.
2. W księgach finansowych nie rejestruje się odsetek hipotetycznych – naliczonych od
nieterminowych opłat za lokale mieszkalne. Rejestrowane są odsetki faktycznie wpłacone.
3. Odsetki za opóźnienie od nieterminowo wnoszonych opłat lokali mieszkalnych, użytkowych
i garaży są naliczane miesięcznie za każdy dzień zwłoki, począwszy od dnia następnego po
terminie płatności.
4. Wystawiane miesięcznie faktury dla lokali użytkowych zawierają informację o saldzie opłat
czynszu i odsetek.

II. Spłata zadłużenia – należności

1. Za datę wniesienia opłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.
2. Wpłaty bez dokładnego określenia oraz nadpłaty z rozliczenia mediów (wody, gazu, centralnego
ogrzewania) zalicza się w pierwszej kolejności na poczet najstarszego zadłużenia, w tym odsetek
ustawowych za opóźnienie.
3. Możliwy jest telefoniczny kontakt z dłużnikami w sprawie spłaty występujących zaległości.
W takim jednak przypadku, pracownik dokonuje ustaleń z dłużnikiem sporządzając na piśmie
warunki spłaty zadłużenia. Ustalenia dokonane w rozmowie telefonicznej określają datę, godzinę
i osobę rozmówcy.
4. Do dłużników zalegających z płatnościami powyżej 1 miesiąca kierowane wezwania do
dobrowolnej zapłaty – załączniki 1 i 2, w trybie określonym w punkcie 6.
5. Dla lokali mieszkalnych jest to równocześnie zaproszenie na indywidualną rozmowę,
w przypadku braku możliwości jednorazowej wpłaty. Wezwania do dobrowolnej zapłaty
kierowane są również do dłużników, których zaległość jest niższa niż 1 miesiąc, gdy utrzymują się
różnice w opłatach lub wynikają z odsetek. Najniższa kwota zaległości, po przekroczeniu, której
wysyłane jest wezwanie do dobrowolnej zapłaty wynosi 20,00 zł. W uzasadnionych przypadkach
kwota zaległości może być niższa.
6. Wezwania do dobrowolnej zapłaty dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży doręcza się za
pośrednictwem administracji osiedlowych przez gospodarzy domu za pisemnym potwierdzeniem
odbioru wezwania przez adresata. W razie niemożności doręczenia wezwania przez gospodarza
domu, wezwanie zostaje wysłane listem poleconym.
7. W razie braku możliwości jednorazowej wpłaty zaległości istnieje możliwość spłaty
w miesięcznych ratach. Na tę okoliczność zostaje spisane oświadczenie lub ugoda. W przypadku
braku wywiązania ze złożonej deklaracji wymagalne stają się również odsetki za opóźnienie
naliczone od dnia podpisania oświadczenia. Jeżeli wielkość zadłużenia (należności głównej)
przekracza kwotę 3.000,00 zł, warunkiem zawarcia ugody jest złożenie przez dłużnika weksla in
blanco, poręczonego przez współmałżonka.
8. Do dłużników, którzy nie dokonali spłaty w terminie podanym w wezwaniu do dobrowolnej
zapłaty oraz nie wywiązali się z deklarowanych spłat zaległości zostają kierowane przedsądowe
wezwania do zapłaty – załączniki 3 i 4, w trybie określonym w punkcie 6.
9. Za datę skutecznego doręczenia wezwania uznaje się datę dostarczenia, a w przypadku wysłania
listem poleconym, datę potwierdzenia odbioru przez adresata. Wezwanie zwrócone na skutek
nie podjęcia w terminie listu poleconego, ma moc prawną doręczenia.
10. Po stwierdzeniu braku wpłaty zgodnej z przesądowym wezwaniem do zapłaty, dział opłat
i windykacji przygotowuje dla radcy prawnego dokumenty, niezbędne do wystąpienia na drogę
postępowania sądowego, w tym wyciąg z konta dłużnika, wezwania do zapłaty wraz z dowodami
doręczenia, a także ewentualną korespondencję prowadzoną z dłużnikiem.
11. Po uzyskaniu nakazu zapłaty lub wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności radca prawny
kieruje sprawę do egzekucji komorniczej.
12. W przypadku dobrowolnej spłaty sprawy sądowej, wpłaty zaliczane są w następującej kolejności:
należność główna, odsetki sądowe, koszty wezwań, koszty procesu i klauzuli.
13. Spłaty realizowane przez komornika zaliczane są zgodnie z przepisami kodeksu postępowania
cywilnego tj. koszty egzekucyjne, koszty procesu i klauzuli, odsetki sądowe, należność główna.
14. W przypadku bezskutecznej egzekucji, gdy jej wartość osiągnęła kwotę 3.000,00 zł sprawa zostaje
skierowana do nieruchomości (licytacja lokalu mieszkalnego).
15. Dłużnicy, do których kieruje się wezwania do zapłaty są dodatkowo obciążani kosztami nadania
przesyłki pocztowej, kwotą wynikającą ze stosownej Uchwały Rady Nadzorczej Czeladzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
16. Dla lokali mieszkalnych o saldzie opłat użytkownik jest powiadamiany raz w roku wg stanu na
dzień 30 września w formie informacji o saldzie.
17. Dla lokali użytkowych:
a) potwierdzenie salda wysyła się wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku,
b) w przypadku zalegania z zapłatą czynszu i opłat za trzy pełne okresy płatności następuje
wypowiedzenie umowy, po uprzednim wyznaczeniu miesięcznego terminu do zapłaty
zaległości.
18. W stosunku do członków spółdzielni, jeżeli zaległość w opłacie za lokal mieszkalny przekroczy
6 miesięcy sprawa po akceptacji Zarządu zostaje kierowana do Rady Nadzorczej celem
wykreślenia z członkostwa Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
19. Informacje o zaległościach (bez danych osobowych dłużnika) mogą być prezentowane na stronie
internetowej Spółdzielni.
20. Informacje o zaległościach (bez danych osobowych dłużnika) lokali mieszkalnych aktywnych
w podziale na klatki będą zamieszczane na tablicach ogłoszeń w Administracji oraz na
poszczególnych klatkach, raz na kwartał:
a) wg stanu na dzień 31 marca,
b) wg stanu na dzień 30 czerwca,
c) wg stanu na dzień 30 września,
d) wg stanu na dzień 31 grudnia.

Tracą moc Procedury windykacyjne wprowadzone Wyciągiem Zarządu z dnia 27.01.2015 r.