Samorząd

Walne Zgromadzenie – jest najwyższym organem Spółdzielni.
Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, a osoby prawne – przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.
Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
Każdy Członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.                                           

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy :

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej /dochodu ogólnego/ lub sposobu pokrycia strat,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu  lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 • wybór członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru po 3 członków Rady Nadzorczej każdego z osiedli, według ustalonego podziału zasobów na osiedla,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 • oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 • wybór delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest Zrzeszona,
 • uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie – zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
 
Rada Nadzorcza – sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :

 • uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
 • nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez :

a/ badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych   
       
b/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem 
   przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków

c/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków

 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub 
  dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; 
  do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 • uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 • uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
 • uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,
 • uchwalanie Regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
 • uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale,
 • uchwalanie Regulaminu wynajmu członkom i innym osobom lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
 • uchwalanie regulaminów organizowania przetargów przeprowadzanych przez Spółdzielnię,
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i jego zastępców,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
 • uchwalanie regulaminu zamiany mieszkań,
 • uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad
  rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
 • uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez organy do tego upoważnione i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
 • uchwalanie spisywania w straty kwot do wysokości 0,3 ‰ wartości majątku Spółdzielni,
 • podejmowanie uchwał oraz uchwalanie regulaminów i zasad w innych sprawach wynikających z postanowień Statutu
  i bieżącej działalności Spółdzielni,
 • wskazanie podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd – składa się od 1 do 3 osób  w tym Prezesa,  wybranych  przez Radę Nadzorczą w trybie określonym Regulaminem Rady Nadzorczej.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie dla innych organów Spółdzielni, a w szczególności :

 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków, zawierania umów 
  o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 
  o ustanowienie spółdzielczych własnościowych praw do lokali, 
  o przekształcenie prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
  w przypadku przewidzianym ustawą o ustanowienie odrębnej własności lokali na rzecz członków lub   
  Spółdzielni oraz o przeniesienie własności tych lokali na rzecz członków lub innych osób.
 • sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej,
 • prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalanych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do akceptacji Radzie Nadzorczej oraz do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 • zwoływanie  Walnego Zgromadzenia ,
 • zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz zawieranie umów,
 • współdziałanie z terenowymi organami władzy i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu.

ZARZĄD
Prezes – Marcin Karlik
Wiceprezes – Aleksandra Banasiak
RADA NADZORCZA
Przewodniczący Rady Nadzorczej –  Hanasiewicz Elżbieta
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Witkowska Milena
Sekretarz Rady Nadzorczej – Mentel Anna
Katerwy Edyta
Łydka Anna
Pasich Katarzyna
Krosta Beata
Rogalski Andrzej
Owczarek Sławomir
Smaczyński Robert
Rajca Małgorzata