2017-11-13
Ogłoszenie o przetargu 2015-02-04 – Usługi kominiarskie

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                                                                  Czeladź dnia 28.01.2015

41-250 Czeladź

ul. Kombatantów 4

Ogłoszenie o przetargu.

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul Kombatantów 4, 41-250 Czeladź ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na wykonywanie usług kominiarskich oraz przeglądów i uszczelnień instalacji gazowych w budynkach należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi.

Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi na roboty budowlane, prace remontowe, dostawy i usługi dostępny jest na stronie internetowej www.czsm.czeladz.pl

Wszelkie dokumenty związane z przetargiem są do odbioru w Dziale Eksploatacji Gospodarki Mieszkaniowej w siedzibie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi przy ul. Kombatantów 4 pokój nr 11 w poniedziałek w godz.  od 730 do 1630, wtorek ÷ czwartek w godz. od 730 do 1530, w piątek od 730 do 1430. Koszt materiałów przetargowych wynosi 60 zł + VAT – opłaty należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni PKO BP SA 57 1020 2498 0000 8602 0019 2328. Przy odbiorze materiałów oferent jest zobowiązany do okazania dowodu wpłaty oraz podania danych firmy do wystawienia faktury.

Do kontaktu z oferentami upoważnieni są: Małgorzata Strzyja, Józef Skrzydłowski i Wojciech Jaworek – tel. 32/265-10-16 w. 42, 43 i 47.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie 8900 zł na konto Spółdzielni PKO BP SA 57 1020 2498 0000 8602 0019 2328 lub dopuszczalne jest również wniesienie wadium poprzez przedłożenie nieodwołalnej gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej zabezpieczającej wypłacenie kwoty wadialnej.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy, bądź też nie stawi się w miejscu i dniu wyznaczonym przez Zamawiającego celem podpisania umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Oferty  należy  składać wraz z kompletem dokumentów w zaklejonych kopertach, zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający dostęp do jej zawartości przez osobę nieupoważnioną. Koperta zawierająca ofertę powinna zawierać napis z tytułem zamówienia „Wykonywanie usług kominiarskich oraz przeglądów i uszczelnień instalacji gazowych w budynkach należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi”i być opieczętowana  pieczęcią  oferenta.

Miejsce złożenia oferty – siedziba Czeladzkiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej ul. Kombatantów 4, 41-250 Czeladź,  sekretariat  pok. nr 19

Termin składania ofert  do  dnia 13.02.2015r.  do  godz. 900Otwarcie ofert w dniu 13.02.2015r. o godz. 930  w sali konferencyjnej (pokój nr 8) w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Kombatantów 4 w Czeladzi.

Oferty  złożone  po  terminie  zostaną  zwrócone  oferentom bez otwierania.

Zamawiający  nie  przyjmuje  ofert  przesłanych  drogą  pocztową.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferenta, jak też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przeczytaj także

Dyżur Rady Nadzorczej

Dyżur Rady Nadzorczej

Przed nami pierwszy, roboczy poniedziałek miesiąca, a to oznacza, że 8 kwietnia od godz. 16:00 odbędzie się dyżur Rady Nadzorczej.

Wszystkiego najlepszego!

Wszystkiego najlepszego!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu dużo radości, odpoczynku i wytchnienia od zgiełku i niepokojów codzienności. Niech nasze świętowanie będzie spokojne i szczęśliwe w gronie najbliższych osób, a wiosna zakwitnie nadzieją na lepsze jutro.