Klauzula informacyjna do umów cywilnoprawnych zawieranych z
Czeladzką Spółdzielnia Mieszkaniową w Czeladzi

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w umowie jest Czeladzka  Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Czeladzi (41-250), ul. Szpitalna 9a wpisana do Rejestru  Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII  Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000119971, NIP 6250010391, REGON  000485026.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi,  możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@czsm.czeladz.pl lub korespondencyjnie na adres  Administratora.
 3. Podanie przez Państwa powyższych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek  skutecznego zawarcia umowy. W przypadku braku Państwa zgody na podanie powyższych  danych Administratorowi i ich przetwarzanie umowa nie może zostać zawarta.
 4. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w następującym celu:
  1. zawarcia i realizacji zawartej umowy, przez okres wykonywania umowy ( art. 6 ust 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO”);  
  2. zawarcia i realizacji zawartej umowy, przez okres wykonywania umowy ( art. 6 ust 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
  3. udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, stosownie do postanowień ustawy o  rachunkowości z dnia 29 września 1994r., ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.,  ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. ustawy prawo spółdzielcze z  dnia 16 września 1982r., ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r.,  ustawy prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994r., ustawy o podatku dochodowym od osób  fizycznych z dnia 26 lipca 1991r., ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia  15 lutego 1992r., ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. przez okres  wynikający z tych przepisów (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 
  4. realizacji zadań administracyjnych Administratora, w tym statystyki wewnętrznej  Administratora niezbędnej do optymalizacji prowadzonej działalności ( art. 6 ust. 1 lit. f  RODO); 
  5. archiwalnym w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków Administratora, w  szczególności wynikających z postanowień ustawy o rachunkowości z dnia 29 września  1994r., ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r., ustawy kodeks spółek handlowych  z dnia 15 września 2000r. ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r., ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r., ustawy prawo budowalne z dnia  7 lipca 1994r., ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.,  ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r., ustawa o  podatku od towarów i usług z 11 marca 2004r. przez okres wynikający z tych przepisów  będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora do zabezpieczenia  informacji (art. 6 ust. 1 lit. f i lit. c RODO); 
  6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją  prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez czas trwania postępowań i okres  przedawnienia ewentualnych roszczeń na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów  stosownie do postanowień ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., ustawy  kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r., ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r., ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r., ustawy prawo budowalne z dnia  7 lipca 1994r., ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.,  ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r., ustawa o  podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. przez okres wynikający z tych  przepisów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów  prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane w imieniu  Administratora tj. podmioty obsługujące systemy informatyczne i świadczące usługi IT,  podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, księgowego, budowalnego, podatkowego,  audytowego, rachunkowego, podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne,  podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), podmioty  prowadzące działalność pocztową.
 6. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie  będą profilowane.
 7. Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich i organizacji  międzynarodowych.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania  przetwarzanych danych, które są nieprawidłowe w tym do uzupełnienia niekompletnych  danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora  dotyczących Państwa narusza postanowienia RODO.
 10. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej.  Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie  wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do  przetwarzania przez Administratora, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i  wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń.
 11. W celu realizacji swoich praw, które zostały opisane powyżej, mogą się państwo kontaktować z  Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora.

Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego nieruchomości należących do Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi

 1. Administratorem Państwa danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest  Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Czeladzi (41-250), ul. Szpitalna 9a  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000119971, NIP  6250010391, REGON 000485026.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi,  możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@czsm.czeladz.pl lub korespondencyjnie na adres  Administratora.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci wizerunku w celu obserwacji i  rejestrowania zdarzeń na obszarze nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych  położonych w Czeladzi przy ulicy Kombatantów 4, Niepodległości 1a, Ogrodowej 4,  Ogrodowej 6, Ogrodowej 8, Ogrodowej 20, Ogrodowej 22, Miasta Auby 2, Miasta Auby 4,  Miasta Auby 6, Miasta Auby 8, Miasta Auby 10, Miasta Auby 12 Szpitalnej 21, Szpitalnej 23.  Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem zarówno wnętrza budynków położonych na  wyżej wymienionych nieruchomościach jak również ich otoczenie takie jak chodnik, miejsca  postojowe dla pojazdów, wejścia główne do budynków wraz z wejściami ewakuacyjnymi.
 4. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w następującym celu:  a) zawarcia i realizacji zawartej umowy, przez okres wykonywania umowy ( art. 6 ust 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO”);  
  1.  zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony osób i mienia należącego  do Administratora jak również do osób trzecich będących realizacją statutowej  działalności spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności  postanowień ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r., ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r., ustawy o własności lokali z dnia  24 czerwca 1994r., ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997r., ustawy kodeks  wykroczeń z dnia 20 maja 1971r.( art. 6 ust 1 lit. e i lit. f RODO);
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją  prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez czas trwania postępowań i okres  przedawnienia ewentualnych roszczeń na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów  stosownie do postanowień ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r., ustawy  prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r., ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z  dnia 15 grudnia 2000r., ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997r., ustawy kodeks  wykroczeń z dnia 20 maja 1971r. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów  prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane w imieniu  Administratora tj. podmioty obsługujące systemy informatyczne i świadczące usługi IT,  podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego.
 6. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane w formie elektronicznej, tj. nagrania  audiowizualnego i są przechowywane przez Administratora przez okres do 31 dni, z  wyjątkiem przypadków, w których nagranie jest dowodem w postępowaniu cywilnym lub  karnym – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz  nie będą profilowane.
 8. Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich i organizacji  międzynarodowych z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora  dotyczących Państwa narusza postanowienia RODO.
 10. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej.  Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie  wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do  przetwarzania przez Administratora, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i  wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń.
 11. W celu realizacji swoich praw, które zostały opisane powyżej, mogą się państwo kontaktować  z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora.