2024-05-24
Zapytanie ofertowe – Białe certyfikaty

Dane Zamawiającego

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Szpitalna 9A

41-250 Czeladź

Osoby do kontaktów z Wykonawcą:

Katarzyna Mierzejewska 609 189 385

Beata Wierzba tel. 609 189 382

fk@czsm.czeladz.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. opracowanie audytów efektywności energetycznej – w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zgodnie z wytycznymi Ustawy o efektywności energetycznej – dla budynków Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które w latach
  2024-2025 będą poddane termomodernizacji (np. ocieplenie ścian, fundamentów, stropodachów), a nie są objęte już istniejącą umową, 
 2. przygotowanie wniosków do URE w sprawie wydania świadectw efektywności energetycznej,
 3. sprzedaż świadectw na Giełdzie Energii.
 1. „Do oferty cenowej należy dołączyć n/w dokumenty:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru,
 2. aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS (wymagane przy zawarciu umowy),
 3. aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego (wymagane
  przy zawarciu umowy),
 4. aktualną na dzień złożenia oferty polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej
  wykonywanych usług,
 5. potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej tj. wymaga się wykazania, że Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 opracowanie niezbędne do przygotowania dokumentacji i składania wniosków do URE oraz że co najmniej jeden wniosek złożony przez oferenta do URE w oparciu o przepisy ustawy został zakwalifikowany do otrzymania świadectw efektywności energetycznej wydawanych przez URE.
 1. Kryteria i sposób oceny oferty

Najniższy wskaźnik procentowy, liczony od wartości sprzedanych świadectw efektywności energetycznej, po odliczeniu kosztów bezpośrednich transakcji (tzn. kosztów Towarowej Giełdy Energii, prowizji Domu Maklerskiego, kosztów Maklera/doradcy). W sytuacji, kiedy zostaną złożone oferty z takim samym wskaźnikiem procentowym Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 1. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na lub według druku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w formie papierowej do Sekretariatu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
przy ul. Szpitalnej 9A w Czeladzi.

Dokumenty ofertowe:

Pobierz zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Termin składania ofert do 06 czerwca 2024 roku do godz. 1400.

Przeczytaj także

Biuletyn spółdzielczy 02/2024 już jest

Biuletyn spółdzielczy 02/2024 już jest

Drodzy Spółdzielcy, informujemy, że wkrótce do Państwa skrzynek pocztowych dotrze najnowszy biuletyn. Jest to dla nas doskonała okazja, aby podzielić się najświeższymi informacjami dotyczącymi życia w naszej spółdzielni, ważnymi wydarzeniami oraz planami na przyszłość.

Zmiana godzin pracy w dniu 13.06.2024

Zmiana godzin pracy w dniu 13.06.2024

Zgodnie z decyzją Zarządu, w związku z organizowanym walnym zgromadzeniem, Spółdzielnia będzie czynna 13 czerwca br. w godzinach: 7:00 – 13:00. Wyjątkiem jest kancelaria, która pracuje do godz. 15:00.