2024-05-11
Zapytanie ofertowe dot opracowania ekspertyzy i projektu technicznej ul. Dehnelów 4, 6, 8

Dane Zamawiającego

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Szpitalna 9A, 41-250 Czeladź

Osoby do kontaktów z Wykonawcami:

Beata Trząska, Agnieszka Dubiel tel. – 607 270 427

Mirosław Rabsztyn – inspektor nadzoru – 609 189 346

techniczny@czsm.czeladz.pl

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. opracowanie ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych zgodnie z §2 ust 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uzgodnienia ww. ekspertyzy z Inwestorem i Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej,
  2. opracowanie, na podstawie ekspertyzy, projektu technicznego – wykonawczego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych (m.in. oddymiania klatki schodowej, instalacji hydrantowej, przeciwpożarowy wyłącznik prądu) oraz uzgodnienia ww. projektu wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót,

dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dehnelów 4 , 6, 8 w Czeladzi (odrębnie dla każdego budynku).

Do oferty cenowej należy dołączyć n/w dokumenty:

  1. Aktualną na dzień złożenia oferty polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie wykonywanych robót.
  2. Oświadczenie, że oferent jest/nie jest czynnym płatnikiem VAT.
  1. Miejsce i termin składania ofert

Za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres techniczny@czsm.czeladz.pl

lub w kancelarii Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Szpitalnej 9a w Czeladzi.

Preferowany termin składania ofert: do 20.05.2024 r.

Przeczytaj także

Zapytanie ofertowe – Białe certyfikaty

Zapytanie ofertowe – Białe certyfikaty

Zapytanie ofertowe – Białe certyfikaty dotyczy opracowania audytów efektywności energetycznej, przygotowania wniosków do URE oraz sprzedaży świadectw na Giełdzie Energii.