Konkurs ofert 2014-10-08 – Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

R A D A    N A D Z O R C Z A

oraz Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
41-250 Czeladź, ul. Kombatantów 4
zapraszają

do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2014 

Pisemne oferty należy złożyć w siedzibie lub przesłać na adres Spółdzielni:Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 41-250 Czeladź, ul. Kombatantów 4, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2014”, w terminie do dnia 21 listopada 2014 r., przy czym za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółdzielni. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania  lub nie spełniających wymogów  formalnych nie podlegają rozpatrzeniu.

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Średnioroczne zatrudnienie na dzień 31.12.2013 r.  – 80,0
  2. Aktywa i pasywa na dzień 31.12.2013 r. – 60.704.023,42

Warunki i oczekiwania wobec oferentów.

Biegły rewident zobowiązany będzie do:

  1. gotowości do obecności, w razie potrzeby, na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok 2014, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji – koszty uczestnictwa ponosi biegły rewident,
  2. gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych – koszty uczestnictwa ponosi biegły rewident,

Oferta powinna zawierać: 

  1. Informację o oferencie tj.:

a)      o formie prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,

b)      aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów), do którego wpisany jest oferent,

c)      poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego (na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań finansowych.

  1. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.
  2. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o tym sprawozdaniu wraz z raportem. Podana cena winna być ceną ostateczną i uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta związane z przeprowadzanym badaniem sprawozdania finansowego.

Wymagane terminy przeprowadzenia badania wraz z dostarczeniem opinii i raportu z badania:

–       sprawozdania finansowego Spółdzielni  – do dnia 10.04.2015 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2014 r. w siedzibie Spółdzielni.

Określa się następujące kryteria wyboru biegłego rewidenta:

  1. cena oferty
  2. kwalifikacje i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowej

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.