O SPÓŁDZIELNI

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1974 r. w Czeladzi należy do grona największych spółdzielni mieszkaniowych w województwie śląskim. Spółdzielnia, zarządza kilkudziesięcioma nieruchomościami położonymi w Czeladzi, w tym budynkami mieszkalnymi, w których zamieszkuje ok.  10 tys. osób oraz licznymi lokalami użytkowymi i garażami.

 Zarząd Spółdzielni

Zarząd – składa się od 1 do 3 osób  w tym Prezesa,  wybranych  przez Radę Nadzorczą w trybie określonym Regulaminem Rady Nadzorczej.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie dla innych organów Spółdzielni, a w szczególności :

 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków, zawierania umów 
  o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 
  o ustanowienie spółdzielczych własnościowych praw do lokali, 
  o przekształcenie prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
  w przypadku przewidzianym ustawą o ustanowienie odrębnej własności lokali na rzecz członków lub   
  Spółdzielni oraz o przeniesienie własności tych lokali na rzecz członków lub innych osób.
 • sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej,
 • prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalanych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do akceptacji Radzie Nadzorczej oraz do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 • zwoływanie  Walnego Zgromadzenia ,
 • zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz zawieranie umów,
 • współdziałanie z terenowymi organami władzy i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu.

Obecny skład zarządu: 

Prezes – Marcin Karlik

Wiceprezes – Aleksandra Banasiak

Dyżury Zarządu Spółdzielni:

Poniedziałek: 14:00 – 16:00

Czwartek: 9:00 – 10:00

Ustalenia spotkań w sekretariacie - codziennie

 Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza – sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :

 • uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
 • nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez :

a/ badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych    
b/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków
c/ 
przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków

 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 • uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 • uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,

 

 • uchwalanie Regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
 • uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,
 • uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale,
 • uchwalanie Regulaminu wynajmu członkom i innym osobom lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
 • uchwalanie regulaminów organizowania przetargów przeprowadzanych przez Spółdzielnię,
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i jego zastępców,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie,
 • uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
 • uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez organy do tego upoważnione i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
 • podejmowanie uchwał oraz uchwalanie regulaminów i zasad w innych sprawach wynikających z postanowień Statutu i bieżącej działalności Spółdzielni,
 • wskazanie podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. Terminy dyżurów Rady Nadzorczej dostępne są tutaj. 

Obecny skład Rady Nadzorczej: 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Anna Mentel

Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Milena Witkowska

Sekretarz Rady Nadzorczej – Elżbieta Hanasiewicz

Beata Krosta

Edyta Katerwy

Anna Łydka

Katarzyna Pasich

Grażyna Jaroń-Leboshka

Andrzej Rogalski

Sławomir Owczarek

Małgorzata Rajca

Robert Smaczyński

 Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie – jest najwyższym organem Spółdzielni. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, a osoby prawne – przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Każdy Członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.                                           

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy :

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej /dochodu ogólnego/ lub sposobu pokrycia strat,
 • wybór członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru po 3 członków Rady Nadzorczej każdego z osiedli, według ustalonego podziału zasobów na osiedla,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu  lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich
 • oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 • wybór delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest Zrzeszona,
 • uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej
 • Tryb obradowania i podejmowania uchwał określa Regulamin Walnego Zgromadzenia

   Historia Spółdzielni

  Prezesi Zarządu
  • Leszek Rudzki (1974-1981)
  • Ryszard Wesołowski (1981-1990)
  • Andrzej Chrzanowski (1990-1992)
  • Andrzej Świątek (1992-1994)
  • Sławomir Święch (1994-2012)
  • Jolanta Bulska (2012-2013)
  • Zygmunt Kopczyński (2013-2015)
  • Małgorzata Purchała (2015 – VI 2023)
  • Krystyna Piwowarczyk (VII – VIII 2023)
  • Marcin Karlik  (25 VIII 2023 – nadal)
   Przewodniczący Rady Nadzorczej
   • Augustyn Dziewoński (1974-1991)
   • Tadeusz Horyń (2009-2012)
   • Krzysztof Abram (2012-2015)
   • Krystyna Piwowarczyk (2015-2018)
   • Zbigniew Kocot (2018-2023)
   • Elżbieta Hanasiewicz (23 VI 2023 – 26 VI 2024)
   • Anna Mentel (26 VI 2024– nadal)