Osiedle Ogrodowa

Osiedle Piłsudskiego

Osiedle Saturn

Osiedle Dziekana

Strona główna

Ogłoszenie

W związku z uszkodzeniem kabla 1 kV zasilającego miedzy innymi budynek Szpitalna 25 uprzejmie informujemy iż, w dniu dzisiejszym tj. 28.11.2023 pracownicy Tauron Dystrybucja S.A będą prowadzili prace naprawcze kabla  na terenie ogródka przy bloku Szpitalna 25.

Czeladź dn. 28.11.2023 r.

 

                                                                                OGŁOSZENIE

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza mieszkańców osiedla Piłsudskiego (ADM 2) do udziału w spotkaniach organizowanych w dawnej siedzibie „Odeonu” (I piętro) przy ul. Szpitalnej 9a  w Czeladzi  w  dniu 1 grudnia 2023r. (piątek).

Celem spotkań będzie przedstawienie propozycji Planu Remontów na 2024r., oraz informacji   o stanie środków na funduszu remontowym na poszczególnych nieruchomościach.

Spotkania będą się odbywać zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem:

  – ul. Składkowskiego  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26
 godzina 16.00

  – ul. Niepodległości 2,3,5,4,7, godzina 16.45

  – ul. Niepodległości 10,11,12,14,16,18,20,22,24,  godzina 17.45                                                                                   

Terminy spotkań z mieszkańcami kolejnych nieruchomości i osiedli, będą każdorazowo podawane na stronie internetowej, oraz na klatkach schodowych poszczególnych budynków.

                                                                                              Z poważaniem

                                                      Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

         

                                                                                       

 

 

R A D A    N A D Z O R C Z A

Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 9A

zapraszają

 

do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2023 oraz 2024

 

Pisemne oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej kancelaria@czsm.czeladz.pl lub złożyć w siedzibie lub przesłać na adres Spółdzielni: Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 9A, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz 2024”, w terminie do dnia 26 października 2023 r., przy czym za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółdzielni. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania  lub nie spełniających wymogów  formalnych nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Warunki i oczekiwania wobec oferentów.

Biegły rewident zobowiązany będzie do:

 1. gotowości do obecności, w razie potrzeby, na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok 2023 oraz 2024, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji – koszty uczestnictwa ponosi biegły rewident,
 2. gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych – koszty uczestnictwa ponosi biegły rewident,

Oferta powinna zawierać: 

 1. Informację o oferencie tj.:
 2. o formie prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,
 3. aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów), do którego wpisany jest oferent,
 4. poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego (na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań finansowych.
 5. Wykaz spółdzielni mieszkaniowych badanych przez podmiot w okresie trzech ostatnich lat.
 6. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o tym sprawozdaniu wraz z raportem. Podana cena winna być ceną ostateczną i uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta związane z przeprowadzanym badaniem sprawozdania finansowego.

Wymagane terminy przeprowadzenia badania wraz z dostarczeniem opinii i raportu z badania:

 • sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 – do dnia 31.03.2024 r.
 • sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024 – do dnia 31.03.2025 r.

Określa się następujące kryteria wyboru biegłego rewidenta:

 1. cena oferty,
 2. kwalifikacje i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowej.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2023 oraz 2024 zostanie zawarta
na okres dwóch lat z możliwością jej  przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 609 189 385.

 

 

Informacja

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od 10.10.2023r. (wtorek) nastąpi uruchomienie instalacji grzewczej, rozpoczynające sezon grzewczy 2023/2024. Prosimy o ustawienie głowic termostatycznych w maksymalnym położeniu.

Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Czeladź, dn. 15 września 2023 r.

Szanowni Państwo,

Na wniosek Rady Nadzorczej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi znacznych dopłat do rozliczenia kosztów ciepłej wody za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. Zarząd przeanalizował całość sytuacji i chciałby ją Państwu przybliżyć.

Rozliczenie kosztów ciepłej wody zostało opracowane zgodnie z Regulaminem określającym zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat za podgrzew wody użytkowej przyjętym przez poprzednią Radę Nadzorczą uchwałą nr 20/VII/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.

Pragniemy podkreślić, że obecna Rada Nadzorcza i Zarząd nie zmieniały zasad rozliczenia kosztów ciepłej wody użytkowej za I półrocze 2023r.

Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy, wśród przyczyn zaistniałej sytuacji należy wymienić kilka czynników:

 • Po pierwsze, podstawową przyczyną wzrostu ceny podgrzewu wody, były znaczące zmiany taryfy energii cieplnej dostarczanej przez Tauron Ciepło sp. z o.o. np. średnia cena 1 GJ wzrosła z 35,42 zł netto w (I-VI 2022 r.) do 59,86 zł netto w 2023r.  (I-VI 2023) czyli wzrost o 69% w stosunku do roku ubiegłego. Warto podkreślić, że taryfy za ciepło zostały zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki. 
 • Po drugie w 2022 r. po pandemii koszty dostawy ciepła były przez większą część roku opodatkowane niższą stawką podatku VAT (8 % i 5 %) w ramach tarcz antyinflacyjnych. W 2023 r. ponownie ceny ciepła systemowego są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23 %. W efekcie tego np. średnia cena 1 GJ wzrosła z poziomu 37,48 zł brutto (I-VI 2022 r.) do 73,63 zł brutto (wzrost o 96,5%).
 • Po trzecie, dynamiczny wzrost cen ciepła spowodował wyzwania związane z dostosowaniem wysokości opłaty zaliczkowej do realnie ponoszonych kosztów, które znacząco zmieniały się z miesiąca na miesiąc.
 • Po czwarte w indywidualnych przypadkach wpływ na zwiększoną dopłatę z tytułu CWU mógł  mieć również zbyt niski poziom zaliczki na   CWU np.  planowane miesięczne  zużycie –   zaliczka 3 m3, zużycie – 5 m3.

Rada Nadzorcza i Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą podejmować wszelkie działania na rzecz modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, aktualizacji ilości zakontraktowanego ciepła, jak również urealnienia wysokości pobieranych zaliczek. Wszystkie wymienione działania będą zmierzały do zoptymalizowania kosztów podgrzewu wody.

Jednocześnie chcielibyśmy jednak podkreślić, że nie mamy wpływu na decyzje Urzędu Regulacji Energetyki, który zatwierdził podwyżki cen ciepła Tauron Ciepło sp. z o.o.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Karlik

Aleksandra Banasiak

 

Ogłoszenie

Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko: Główny Księgowy. Wymagania do pobrania – pobierz

05.09.2023r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w ostatnich miesiącach doszło do istotnych zmian w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 22 czerwca 2023 r. członkowie Spółdzielni wybrali nową radę nadzorcą oraz nie udzielili absolutorium i odwołali ówczesny zarząd.

Po blisko dwóch miesiącach Rada Nadzorcza dokonała wyboru pełnego składu nowego zarządu naszej Spółdzielni. Wprowadzenie nowych członków zarządu jest odpowiedzią na oczekiwania członków naszej Spółdzielni. W efekcie podjętych decyzji zarząd pracuje w następującym składzie osobowym: Marcin Karlik – Prezes Zarządu oraz Aleksandra Banasiak – Wiceprezes Zarządu.  Nowi członkowie zarządu to doświadczeni menadżerowie, którzy wnoszą świeżą energię i wizję do naszej organizacji.

Wśród wyzwań, przed którą stoi nasza Spółdzielnia jest poprawa komunikacji pomiędzy Spółdzielnią, a jej członkami m.in. poprzez sprawne funkcjonowanie strony internetowej i organizację spotkań z mieszkańcami poszczególnych administracji. Podjęte zostaną również działania na rzecz wznowienia publikowania biuletynu spółdzielczego. Kolejnym priorytetem jest opracowanie planu remontów, który odpowiadałby oczekiwaniom mieszkańców i gwarantowałby systematycznie podnoszenie stanu technicznego i estetycznego poszczególnych nieruchomości.

Miło nam również poinformować, że w dniu 5 września odbyło się spotkanie Zarządu Spółdzielni z władzami Miasta Czeladź w tym z Burmistrzem Panem Zbigniewem Szaleńcem. Na spotkaniu uczestnicy zadeklarowali wzajemną współpracę w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców.

Dziękujemy za Państwa zaufanie i liczymy na wsparcie, które umożliwi zrealizowanie naszych wspólnych celów.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Karlik

Aleksandra Banasiak

Czeladź, 25.08.2023 r.

Informacja dla mieszkańców Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W dniu 25.08.2023 na posiedzeniu Rady Nadzorczej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, została odwołana Pani Krystyna Piwowarczyk ze stanowiska Prezesa Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podstawą odwołania była utrata zaufania, niezbędnego do dalszego pełnienia obowiązków na powierzonym stanowisku oraz całkowity brak porozumienia z Radą Nadzorczą.

Nowo powołanym Prezesem Zarządu CzSM został Pan Marcin Karlik, doktor nauk ekonomicznych, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, wykładowca akademicki; absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Rada Nadzorcza

Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Czeladzka Spółdzielnia mieszkaniowa informuje o nowych numerach telefonów obowiązujących od 01.08.2023r.
Szczegóły w zakładce Kontakt

 

http://czsm.czeladz.pl/pliki/info_1_1907.jpg

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW CZELADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CZELADZI z dnia 22 czerwca 2023r.

Protokół i uchwały z posiedzenia R.N. z dnia 30.06.2023

 

 

ETAP I

ETAP II

ETAP III